skip to Main Content
contact@buddhistgumba.com 280 Basingstoke Road, Reading, Berkshire RG2 0HN

परम पुज्यनिय खेन्छेन पेमा शेरब रिन्पोछे

परम पुज्यनिय खेन्छेन पेमा शेरब रिन्पोछे

परम पुज्यनिय खेन्छेन पेमा शेरब रिन्पोछे ज्युको मुखारबिन्दु बाट बुद्ध अमिताभको (नम्छ्यो देछेन् शिङवाङ) “महासुखावती भुवन साधना अभिषेक” (वाङ) र फोवाको अागम (लुङ्) तथा बौद्ध दर्शन प्रबचन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Back To Top