skip to Main Content
contact@buddhistgumba.com 280 Basingstoke Road, Reading, Berkshire RG2 0HN

गुरू पुर्णिमा को दिनमा बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिड यु के परिवार हाम्रो आदरणिय खेम्पो गुरू दशरथ गुरूड को सामिप्यमा रहि गुरू दर्शन र ज्ञान आर्जन सुसम्पन्न

गुरू पुर्णिमा को दिनमा बुद्धिस्ट गुम्बा रेडिड यु के परिवार हाम्रो आदरणिय खेम्पो गुरू दशरथ गुरूड को सामिप्यमा रहि गुरू दर्शन र ज्ञान आर्जन सुसम्पन्न

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Back To Top